Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FitnessNL

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • FitnessNL: de activiteiten die onder de naam FitnessNL worden aangeboden.
 • Extra: een dienst of faciliteit die tegen betaling bij FitnessNL kan worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.
 • Vestiging: de fysieke locatie waar FitnessNL wordt aangeboden
 • Beheerder: degene die zorg draagt voor het beheer van de fysieke locatie van FitnessNL.
 • Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid.
 • Ingangsdatum: De datum waarop de Overeenkomst wordt aangegaan.
 • Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
 • Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 12 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.
 • Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
 • Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen FitnessNL en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.
 • Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Aangaan lidmaatschap en toegang

a. Lid worden bij FitnessNL kan op de volgende wijze:

 1. een volledig ingevulde inschrijving verzenden vanuit de website (www.FitnessNL.nl); of
 2. een papieren Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de balie van FitnessNL; of
 3. inschrijving bij een promotieteam;

b. Bij inschrijving via de website of bij een promotieteam heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is FitnessNL gerechtigd om inschrijfgeld en de pro-rata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.

c. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door FitnessNL.

d. Uitsluitend door middel van gezichtsherkenning krijgt een Lid toegang tot de FitnessNL vestiging. FitnessNL heeft het recht te controleren of Leden rechtmatig in een FitnessNL vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

e. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de FitnessNL vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de FitnessNL vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

f. Voor het gebruik van Extra’s kan FitnessNL aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.

g. In het geval van speciale acties kan FitnessNL aanvullende actie-voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Termijn en betaling van het lidmaatschap

a. Een Overeenkomst bij FitnessNL wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum.

b. Alle tarieven zijn te vinden op www.FitnessNL.nl of bij de balie van de FitnessNL vestiging op te vragen.

c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

d. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval bij een Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde tijd.

e. Bij niet tijdige ontvangst door FitnessNL van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. De totale vordering wordt dan uit handen gegeven ter incasso.

f. Toegang tot de FitnessNL vestiging wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan FitnessNL de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

g. FitnessNL behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

h. Indien het Lid en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

i. FitnessNL behoudt zich het recht voor om de virtuele groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

j. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van FitnessNL aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 4: Beëindigen van het lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@FitnessNL.nl) of per brief (FitnessNL, Beneluxweg 51, 4904 SJ Oosterhout) of bij de balie op de FitnessNL vestiging te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, adres van het Lid, postcode en woonplaats van het Lid. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij FitnessNL opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om er zeker van te zijn dat de opzegging op de juiste manier plaats vindt adviseert FitnessNL om de opzegging schriftelijk bij de balie van de vestiging te doen.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. FitnessNL behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door FitnessNL, het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 5: Openingstijden

a. FitnessNL bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. FitnessNL is gerechtigd om een vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. FitnessNL is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. FitnessNL is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden

Artikel 6: Extra’s

a. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op www.FitnessNL.nl of is bij de balie van een FitnessNL vestiging op te vragen.

b. Aanmelden voor een Extra is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele contractduur van een Overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 2.a.1, 2.a.2 en 2.a.3. De herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 2.b is van overeenkomstige toepassing op Extra’s.

c. Voor een Extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

d. De ingangsdatum van de Extra is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin FitnessNL de aanmelding voor de Extra heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 10.1.c.

e. Het afmelden van een Extra geschiedt als volgt. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een Extra. Tussentijds afmelden door het Lid van een Extra is altijd mogelijk. De Afmelding dient schriftelijk bij de balie van de FitnessNL vestiging te worden gedaan en de Extra stopt vervolgens automatisch de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin FitnessNL de opzegging heeft ontvangen.

f. Alle Extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.

g. De betaling van een Extra geschiedt conform de betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 3 algemene voorwaarden FitnessNL en zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een Extra. De Betaling voor de Extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en tegelijkertijd worden geïncasseerd.

h. FitnessNL kan nadere voorwaarden stellen aan Extra’s, waaronder ook Extra’s die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van FitnessNL, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of het Gezinslid.

b. FitnessNL en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en/of Gezinsleden.

c. Het Lid en/of het Gezinslid zal zowel FitnessNL als de Beheerder vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. FitnessNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of het Gezinslid.

Artikel 8: Onrechtmatige uitvoering van Personal Training of Coaching

a. Het is het Lid verboden om Personal Training of Coaching activiteiten te verrichten in een FitnessNL vestiging zonder dat hiervoor door FitnessNL schriftelijke toestemming is verleent en door het Lid de bijbehorende vergoeding is voldaan.

b. Wanneer er naar het oordeel van FitnessNL in strijd wordt gehandeld met artikel 8 sub a. ontvangt het lid een waarschuwing om de onrechtmatige handelingen per direct te staken.

c. FitnessNL behoudt zich het recht voor bij voortduring van het onrechtmatig uitvoeren van Personal Training of Parsonal Coaching het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. FitnessNL verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. FitnessNL verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, alsmede ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van FitnessNL en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van FitnessNL.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. FitnessNL kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan FitnessNL.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FitnessNL aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en FitnessNL zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar FitnessNL is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van FitnessNL te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van FitnessNL zijn terug te vinden op www.FitnessNL.nl en op te vragen bij de balie van een FitnessNL vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen FitnessNL en het Lid.

d. In geval van klachten met betrekking tot FitnessNL dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Beheerder en in tweede instantie tot FitnessNL (info@fitnessnl.nl).